Quick Assessment toward Business Excellence

เป็นการประเมินการบริหารจัดการขององค์กรตามแนวทางเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติปี 2018-2019 ในหมวดการบริหารจัดการทั้ง 7 หมวด ได้แก่
1.การนำองค์กร 2. กลยุทธ์ 3.ลูกค้า 4.การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ 5.บุคลากร 6.การปฏิบัติการ และ 7.ผลลัพธ์ ซึ่งผลของการประเมิน จะทำให้ทราบถึงระดับผลิตภาพขององค์กรในหมวดการบริหารจัดการต่างๆ เพื่อเป็นโอกาสในการปรับปรุงให้องค์กรสามารถกำหนดยุทธศาสตร์องค์กรได้อย่างมีทิศทาง


โครงร่างองค์กร

001
001
001
001
001
001
001


001

การนำองค์กร ( Leadership ) ประเมินการนำและการกำกับดูแลองค์กรของผู้นำระดับสูงที่ทำให้องค์กรมีความยั่งยืน ผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงองค์กรสร้างการมีส่วนร่วมเพื่อให้สามารถบรรลุแผนกลยุทธ์ขององค์กร สร้างความสำเร็จให้กับองค์กรทั้งในปัจจุบันและในอนาคต รวมถึงบรรลุผลความรับผิดชอบด้านกฎหมาย จริยธรรม และต่อสังคม

001

กลยุทธ์ ( Strategy ) ประเมินแนวทางการจัดทำวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการองค์กร รวมถึงความสามารถในการใช้ประโยชน์จากข้อมูล Big Data เพื่อกำหนดประเด็นสำคัญในการจัดทำแผนกลยุทธ์ การนำไปปฏิบัติ การปรับเปลี่ยนเมื่อสถานการณ์เปลี่ยนไปและยังคงไว้ซึ่งความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ ตลอดจนวิธีการวัดผลความก้าวหน้า

001

ลูกค้า ( Customers ) ประเมินแนวทางในการสร้างความผูกพันกับลูกค้าเพื่อความสำเร็จด้านตลาดในระยะยาว ครอบคลุมถึงวิธีการที่รับฟัง “เสียงของลูกค้า” รวมทั้งเสียงที่พึงพอใจและไม่พึงพอใจ ประเมินแนวทางสร้างการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า สร้างความเชื่อมั่นและความผูกพันต่อภาพลักษณ์ตราสินค้า และการใช้สารสนเทศเกี่ยวกับลูกค้าเพื่อปรับปรุงและค้นหาโอกาสในการสร้างนวัตกรรม

001

การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ ( Measurement, Analysis, and Knowledge Management ) ประเมินแนวทางการบริหารจัดการสารสนเทศในการเลือก รวบรวม วิเคราะห์ จัดการ และปรับปรุงข้อมูล สารสนเทศ รวมถึงการสร้างสินทรัพย์ทางความรู้ การสร้างระบบการป้องกันเพื่อรักษาความปลอดภัยของข้อมูลในองค์กรและในโลกไซเบอร์ และการใช้ผลการทบทวนเพื่อปรับปรุงผลการดำเนินการ ระบบงาน โครงสร้างองค์กร

001

บุคลากร ( Workforce ) ประเมินแนวทางในการประเมินความต้องการด้านขีดความสามารถและอัตรากำลังบุคลากร และการสร้างสภาพแวดล้อมของบุคลากรที่ก่อให้เกิดผลการดำเนินงานที่ดี รวมถึงวิธีการสร้างความผูกพัน จัดการ และพัฒนาบุคลากร เพื่อนำศักยภาพของบุคลากรมาใช้อย่างเต็มที่ให้สอดคล้องไปในทางเดียวกันกับความต้องการทางธุรกิจโดยรวมขององค์กร

001

การปฎิบัติการ ( Operation ) ประเมินแนวทางในการออกแบบ จัดการ ปรับปรุงและสร้างนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์ รวมถึงการบริหารจัดการนวัตกรรมในกระบวนการทำงาน รวมถึงปรับปรุงประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการปฏิบัติการ เพื่อส่งมอบคุณค่าแก่ลูกค้า และทำให้องค์กรประสบความสำเร็จอย่างต่อเนื่องขั้นตอนในการใช้งานระบบประเมินศักยภาพ :

  • ลงทะเบียนด้วย E-mail Account ของท่าน เพื่อขอเข้าใช้งานระบบประเมิน
  • ระบบแจ้งผลการรับข้อมูลลงทะเบียนกลับไปยังท่าน พร้อมทั้งรหัสผ่านเพื่อเข้าใช้งานระบบ
  • ท่านสามารถเลือกแบบประเมินที่ท่านสนใจเพื่อทำการตอบแบบประเมิน
  • หลังจากท่านตอบข้อมูลในแบบประเมินเรียบร้อยระบบจะทำการประมวลผลกราฟให้ท่านทราบพร้อมคำแนะนำ