Basic Productivity Tools

เป็นการประเมินระดับสมรรถนะในการนำเครื่องมือด้านผลิตภาพไปใช้ในองค์กรซึ่งจะช่วยให้องค์กรเห็นถึงปัญหาที่ทำให้การนำเครื่องมือดังกล่าวไปใช้ไม่ประสบผลสำเร็จหรือไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ เช่น 5ส Kaizen และ Quality Control Circle (QCC)นำไปสู่การวางแผนการปรับปรุงการดำเนินงานที่ดีขึ้น สร้างบรรยากาศการมีส่วนร่วมและสามารถเพิ่มผลิตภาพได้ทั่วทั้งองค์กร


sec-1
5ส คือ แนวคิดการจัดระเบียบเรียบร้อยในสถานที่ทำงาน เพื่อก่อให้เกิด สภาพการทำงานที่ดี อันจะนำไปสู่การปรับปรุงการเพิ่มผลิตภาพ ทั้งในด้านการผลิต และบริการ ประกอบด้วย 1) สะสาง 2) สะดวก 3) สะอาด 4) สร้างมาตรฐาน 5) สร้างนิสัย

sec-2
Kaizen คือ การปรับปรุงให้ดีขึ้น Kaizen เป็นภาษาญี่ปุ่น โดย KAI แปลว่า เปลี่ยนแปลง (Chang) และ ZEN แปลว่า ดี (Good) ดังนั้น Kaizen จึงเป็นแนวคิดการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงไปสู่สิ่งที่ดีขึ้น ด้วยการลด เลิก หรือปรับเปลี่ยนวิธีการทำงานให้ดีขึ้นทีละเล็กละน้อยอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

sec-3
QCC : (Quality Control Circle) คือ การควบคุมคุณภาพด้วยกิจกรรมกลุ่มที่เกิดจากการรวมตัวกันโดยสมัครใจของพนักงานในกลุ่มงานเดียวกัน เพื่อสร้างความร่วมมือร่วมใจในการปรับปรุงงานให้ได้ตามเป้าหมาย ด้วยการระดมสมองเพื่อค้นหาปัญหา สาเหตุของปัญหา และแนวทางแก้ไข โดยมีการดำเนินการอย่างเป็นขั้นตอน